Algemene voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De PERRO44 NV Webshop wordt uitgebaat door PERRO44 NV NV met zetel te Antwerpen (België), PERRO44 NV, Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen, 0688.901.720, BTW BE 0688.901.720 (hierna: "PERRO44 NV", “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van PERRO44 NV en van de gebruikers van de PERRO44 NV Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de PERRO44 NV Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en PERRO44 NV. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

PERRO44 NV kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

2. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de PERRO44 NV Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de PERRO44 NV Webshop bestaat uit de volgende stappen:

  • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkeltas" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
  • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de PERRO44 NV Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
  • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.
  • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in “Mijn PERRO44 NV”.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

2.3. PERRO44 NV heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
  • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de PERRO44 NV Webshop;
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • bij overmacht;

wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen. 

3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

4. Levering:

Wij kunnen aan huis leveren wereldwijd, per land kunnen er verschillende kosten aangerekend worden.

Het pakket past in uw brievenbus mits deze de afmetingen heeft van 25cm x 17,5cm x 3cm. Mogelijks zal er anders aangebeld worden of gaat uw pakket naar een afhaalpunt en zal u hiervan op de hoogte gebracht worden door de pakketleverancier. 

5. Prijs en betaling:

 

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Ogone. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

 

6. Retourbeleid:

6.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 7) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele en ongeopende verpakking van de supplementen, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ervan terugsturen.

7. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan PERRO44 NV, Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen, 0688.901.720, België (E-mail: contact@packd.eu )

“Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum"

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar PERRO44 NV, Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen, 0688.901.720. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden voor onze rekening nemen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt Perro44 nv zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele labels en verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen. PERRO44 NV, Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen, 0688.901.720 PERRO44 NV, Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen, 0688.901.720